គណៈគ្រូពេទ្យសូមស្វាគមន៍, ទំព័រស្វែងរកសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់
សូមស្វែងរកព័ត៌មានតាមប្រអប់នីមួយៗខាងក្រោម៖

នាម ឬគោតនាមៈ លោក​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ពាក្យ​ជា​អក្សរ​ខ្មែរ ឬ​ឡាតាំង​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ព័ត៌​មាន ។
ភេទៈ មិនជ្រើសរើសក៏បាន
ទីតាំងៈ មិនជ្រើសរើសក៏បាន

ចំនួនគណៈគ្រូពេទ្យតាមរាជធានី-ខេត្តដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់
ភូមិភាគ១
កំពង់ឆ្នាំង (217)
កំពង់ស្ពឺ (516)
កណ្ដាល (991)
ភ្នំពេញ (8010)
ភូមិភាគ២
បន្ទាយមានជ័យ (394)
បាត់ដំបង (610)
ពោធិ៍សាត់ (145)
សៀមរាប (949)
ឧត្តរមានជ័យ (142)
ប៉ៃលិន (90)
ភូមិភាគ៣
កំពត - កែប (526)
កោះកុង (87)
ព្រះសីហនុ (307)
តាកែវ (524)
ភូមិភាគ៤
ក្រចេះ (160)
មណ្ឌលគីរី (65)
ព្រះវិហារ (115)
រតនៈគីរី (108)
ស្ទឹងត្រែង (92)
ភូមិភាគ៥
កំពង់ចាម (630)
កំពង់ធំ (288)
ព្រៃវែង (520)
ស្វាយរៀង (285)