ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> កំពង់ធំ
ប្រធាន
  1. ញ៉ែម ពីង
អនុប្រធាន
  1. ជុន ហុងឈាន
អគ្គលេខាធិការ
  1. ប៉ឹក គឹមសាន
អគ្គលេខាធិការរង
  1. លឹម សុនប៊ុនហុង
ហិរញ្ញិក
  1. អេង សៀន
ហិរញ្ញិករង
  1. ហ៊ុល ឈឿន
សមាជិក
  1. វ៉ា ស្រៀវ
  2. អ៊ត ប៊ុនគី
  3. នួន វិជិត

ប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលស្រុកប្រតិបត្តិបារាយណ៍-សន្ទុក