ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ប៉ៃលិន
ប្រធាន
  1. អាង នាង
អនុប្រធាន
  1. ខាត់ សុគឿន
  2. ផាប់ សូវិចិត្រ
អគ្គលេខាធិការ
  1. គឹម សុខន
អគ្គលេខាធិការរង
  1. ខេ សុខុម
ហិរញ្ញិក
  1. តែង សារដ្ឋ
ហិរញ្ញិករង
  1. លី ប៉ូលីន
សមាជិក
  1. ម៉េង ហួត
  2. សាខុន យុទ្ធី