ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> សៀមរាប
ប្រធាន
  1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ាម ពុន
អនុប្រធាន
  1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ក់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ សំអឿន
អគ្គលេខាធិការ
  1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឺម​ វុទ្ធា
អគ្គលេខាធិការរង
  1. លោកគ្រូពេទ្យ យិន​ សង
ហិរញ្ញិក
  1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត អ៊ាប​ ប៊ុនលឿន
ហិរញ្ញិករង
  1. លោស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត នៅ លក្ខិណា
សមាជិក
  1. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ប៉ែន​ ផលគុណ
  2. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត លឺម ទង់
  3. លោកវេជ្ជបណ្ឌិត សរ វុឌ្ឍី