ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ពោធិ៍សាត់
ប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ញ៉ូវ សុវណ្ណរេត
អនុប្រធាន
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត តឹក សុភាព
 2. លោកវេជ្ជបណ្ឌិតម៉ៅស៊ីវណ្ណា
អគ្គលេខាធិការ
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ច័ន្ទសុខា
អគ្គលេខាធិការរង
 1. វេជ្ជបណ្ឌិត ឈុន ផល្លី
ហិរញ្ញិក
 1. លោកស្រីវេជ្ជបណ្ឌិត សេង បូតា
ហិរញ្ញិករង
  សមាជិក
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត ជុំឌៀន តារា

    វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាន់ទី២០ និងបានចូលបំរើការងារនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្ត ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៧៩ នៅផ្នែកពិគ្រោះជំងឺក្រៅ