ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យ >> ក្រចេះ
ប្រធាន
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត ងី ប៊ុនឡែន
អនុប្រធាន
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត ស៊ុន វរវង្ស
  2. វេជ្ជបណ្ឌិត ម៉ៅ សុផល្លា
អគ្គលេខាធិការ
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត គាង ហុង
អគ្គលេខាធិការរង
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត ហេង សុខន
ហិរញ្ញិក
  1. វេជ្ជបណ្ឌិត យាវ ចាន់លី
ហិរញ្ញិករង
  1. គ្រូពេទ្យ ទាវ ប៊ូ
សមាជិក
  1. គ្រូពេទ្យ ច័ន្ទ សុខុមកញ្ញា
  2. វេជ្ជបណ្ឌិត ប៊ិន ប៊ុណ្ណាវេត